Siirry sisältöön

Koulutukset

Yhdessä ulkoluokkaan!

Yhdessä ulkoluokkaan! on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton täydennyskoulutussarja esi- ja perusopetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Hankkeessa jalkautetaan Ulko-opet ry:n jäsenten käytännön kokemuksia ja tehdään näin näkyväksi ulkona oppimista monipuolisena työtapana. Hankkeessa syvennytään lisäksi ulkona oppimisen tuomiin hyötyihin eriyttämisen tukena sekä digiosaamisen ja ympäristökasvatuksen tavoitteiden vahvistamiseen osana säännöllistä ulko-opetusta. Hanke tarjoaa samalla valmiita verkostoja, joissa jatkokehittää omaa ammatillista osaamista ja ulkona oppimisen pedagogiikan kehittämistä. Yhdessä ulkoluokkaan! -hankkeen kohderyhmänä ovat esi- ja perusopetuksen henkilökunta.

Koulutussarja muodostuu viidestä moduulista, joita voi suorittaa erikseen tai koota oman tarpeen mukaisen kokonaisuuden. Koulutuksiin liittyy ennakko- ja jälkitehtävä. Koulutukset toteutetaan Suomen ympäristöopisto Syklin, Ulko-opet ry:n, Ilona It Oy:n ja Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen yhteistyössä. Suomen Ympäristö- ja luontokoulujen liitto ry on mukana hankkeessa Mappa materiaalipankin kautta.

Pääset ilmoittautumaan koulutuksiin alla olevista koulutuskohtaisista linkeistä tai Syklin ympäristökasvatus -sivulta.

Vahvasti kohti ulkoluokkaa!

Osallistavissa webinaarikoulutuksissa luodaan pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle suunnitelmallisuuden, laadukkaan ja turvallisen toteutuksen sekä arvioinnin näkökulmasta. Koulutus avaa tutkimusperustaista tietoa ulkona opettamisen pedagogisista ja hyvinvointia lisäävistä ratkaisuista sekä luo vahvan linkin ympäristökasvatukseen. Koulutuksissa Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijat kertovat lisäksi ulko-opetuksen arjesta ja erilaisista käytännöistä sekä niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Webinaarikoulutukset järjestettiin keväällä 2023.

Webinaarien materiaaleihin pääset tutustumaan tästä.

Vahvasti kohti ulkoluokkaa! -koulutuksen voit suorittaa nyt myös itsenäisenä verkko-opiskeluna.

Kouluttajat: Oili Annila (Sykli) ja Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijat

 

 

Tuumasta toimeen ja ulkoluokkaan

Menetelmäkoulutus käsitteli 1. koulutusosan teoriaa ja teemoja käytännössä ja itse kokeillen. Kokonaisuus sisälsi monipuolisia menetelmiä ja käytännön ideoita eri oppiaineisiin ja eri ikäisille oppilaille sovellettavaksi ilman suuria materiaalihankintoja. Koulutuksissa jaetaan monipuolisia menetelmiä arviointiin ja reflektioon oppilaiden kanssa.

Koulutusten materiaaleihin pääset tutustumaan tästä.

Syksyllä 2023 järjestetään vielä yksi koulutuspäivä 21.9.2023 Ähtärissä. Ilmoittautuminen aukeaa elokuussa!

Kouluttajat: Oili Annila (Sykli) ja Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntija

 

Ulkoluokka helpottaa eriyttämistä

Ulko-oppimisympäristöt ovat joustavia ja niissä voidaan hyödyntää monenlaisia pedagogisia menetelmiä. Ulkona on tilaa eri kokoisille ryhmille ja erilaisille toimintamuodoille. Eriyttäminen on ulkona luonteva tapa toimia- ulkoluokka tukee kaikenlaisten oppijoiden tarpeita. Koulutusosion tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja erilaisten eriyttämisen tapojen ja tasojen hyödyntämiselle ulko-opetuksessa.

Kouluttajat: Ulla Myllyniemi (Sykli)

5.9.2023 Jyväskylä

14.9.2023 Pori

19.9.2023 Oulu

Digi innostaa ulkoluokkailemaan

Luonnosta voi ammentaa loputtomasti inspiraatiota oppimiseen. Digimenetelmillä voidaan tukea lapsille luontaisia toimintatapoja ihmetellä, tutkia ja havainnoida ympäristöään. Koulutusosiossa pelillinen ja leikillinen oppiminen yhdistää ympäristökasvatuksen, fyysisen liikkumisen ja digitaaliset työvälineet. Koulutusosion tavoitteena on monipuolistaa esiopetuksen ja perusopetuksen ympäristökasvatuksen digipedagogisia menetelmiä.

Kouluttajat: Maarit Pihkala (Sykli) ja Ilon It Oy:n asiantuntija

23.8. Vaasa

12.9. Espoo

20.9. Kouvola

Ympäristökasvatusta ulko-opetuksen keinoin

Kaikki ulkona tapahtuva opetus ei ole automaattisesti ympäristökasvatusta. Mihin tulisi kiinnittää huomiota niin opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa kuin oppimisympäristön valinnassa laadukkaan ympäristökasvatuksen näkökulmasta? Koulutusosion tavoitteena on tukea eopsin ja opsin arvoperustaan sitoutumista ulkona oppimisen kautta ja tarjota työkaluja koko työyhteisön kestävyyden kehittämiseen. Koulutuksessa tutustutaan Vihreän lippu -ohjelman materiaaleihin, hyviin tosielämän esimerkkeihin sekä käytännön harjoituksiin ulkona.

Koulutukset  toteutetaan syys-lokakuussa 2023. Ilmoittautuminen aukeaa syksyllä!

Kouluttajat:  Taru Lindgren (Ulko-opet ry) ja Jenni Perttu (FEE Suomi)

 

ULOS – UT – OUT  – työpaja

Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma ULOS – UT – OUT   järjestettiin Nurmeksessa 13.-15.6-2023.  Yhdessä ulkoluokkaan-hanke oli mukana pitämässä työpajaa.

Lue lisää

Ulko-opet ry:n toiminta

Hankekumppanimme Ulko-opet ry kokoaa yhteen ulkona ja luonnossa opettamisesta ja kasvattamisesta kiinnostuneet. Ulko-opet järjestää alueellisia tapaamisia eri puolilla Suomea.

Lue lisää

Opiskele ympäristökasvattajaksi!

Ympäristökasvattajan työ on maailman tärkeintä työtä. Ympäristökasvattaja edistää kestävää elämäntapaa, lisää ympärillään ympäristöherkkyyttä ja -tuntemusta. Hän opettaa, kouluttaa ja neuvoo eri-ikäisiä lapsia, nuoria tai aikuisia. Ympäristökasvatuksen päämääränä on kestävä kehitys ja elämäntapa. Ympäristöalan erikoisammattitutkinto Syklissä valmistaa tähän tärkeään tehtävään.

Järjestämme ympäristökasvatuksen tutkintokoulutusta mm. ulkona oppimisen, ammatillisen opetuksen, nuorisoalan sekä museo- ja kulttuurialan painotuksilla.

Lue lisää